• ברוכים הבאים לאתר עופצ'יק מהיצרן לצרכן בע"מ, אנא קראו בתשומת לב בטרם השימוש באתר, משום שעצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי השימוש בו.
 • תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.
 • עופצ'יק רשאית בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

המוצרים

 • דרך אתר עופצ'יק ניתן לרכוש מוצרי בשר/עוף/דגים/בצקים/ירקות/קינוחים.
 • שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר .
 • אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי החברה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה.

המחירים

 • מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר.

חברת עופצ'יק תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם, ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.

 • חיוב הלקוח בגין מוצרים שקילים, יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל. יוסבר כי בעת ביצוע הזמנה אומדן ערך ההזמנה שנמסר ללקוח מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים השקילים המוזמנים, ואולם החיוב בפועל יתבצע עפ"י שקילה של המוצרים בסמוך לאספקתם ללקוח ,תתיכן סטייה של 15% מהמחיר שנקבע בעת סיום ההזמנה למחיר שיחויב הלקוח, וזאת בעקבות השקילה של המוצר.
 • מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

ביצוע הרכישה באתר

 • הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש, וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר או ברשימות האישיות של הלקוח.
 • סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום", או "שליחת הזמנה", על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה, בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה, ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה.
 • בעת הרכישה על הרוכש למלא את פרטיו ופרטי מקום האספקה.
 • עופציק שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה זו.

התשלום

 • התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת.

ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר.

שעות הפעילות

 • הקלדה של הזמנה באתר אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.

מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לסדרי המשלוחים הקבועים של עופצ'יק כמפורט בראש האתר תחת הכותרת "זמני אספקה".

 • הוספה או ביטול של הזמנה לאחר שנסגרה יתאפשר רק באמצעות המענה הטלפוני, ובתנאי שהסחורה טרם הוזמנה מהיצרן.
 • שעות הפעילות של המענה הטלפוני הם בימים א – ה בין השעות 9:00 בבוקר ל 15:00 אחה"צ.

דמי משלוח

 • בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בעלות סמלית של דמי המשלוח בסך 20 ₪.
 • חברת עופצ'יק רשאית בכל עת להעלות את דמי המשלוח כפי ראות עיניה.

  

אספקה

 • אזורי האספקה הינם אך ורק בישובים המפורסמים על ידי עופצ'יק, והחברה אינה מחויבת לספק סחורה לנקודות שאינם בתחום הישובים הנ"ל.
 • עופצ'יק שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או להפחית את נקודות התפוצה בכל עת כפי ראות עיני החברה, הזמנה באתר הינה מותנת במעקב אחר נקודות התפוצה העכשוויות של החברה, ובאופן שאין מניעה טכנית בסיפוק הסחורה.
 • החלוקה תבוצע בזמנים קבועים בשבוע בכל יום באזור אחר, ההרשמה לאותו שבוע הינה אך ורק עד השעה 2:30 בצהריים ביום שלפני האספקה, הזמנות שיכנסו לאחר השעה הנ"ל, יכנסו באופן אוטומטי לשבוע שלאחר מכן.
 • למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר.
 • יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות כלשהן אל החברה, לרבות מקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח
 • במקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום המצוין, או במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים במקום האספקה, אזי המוצרים יוחזרו לחנות.

במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי משלוח.

 • עופצ'יק תשתדל לספק את כל המוצרים שיכללו בהזמנה, אולם באופן שלא כל המוצרים יהיו זמינים אין החברה מתחייבת לספקם והמוצרים החסרים יקוזזו מההזמנה הכללית שתסופק בלעדיהם.
 • באופן הנ"ל לא יגבה תשלום על המוצרים שלא יסופקו
 • אי עמידת החברה במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם על ההזמנה.

ביטול / שינוי הזמנה 

 • ביטול/שינוי ההזמנה, או שינוי יעד ההספקה יעשה רק על ידי המענה האנושי בשעות פעילות המשרד.

אבטחת האתר 

אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש באתר, לרבות אך לא רק:
חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.
בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו.
שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

פרטיות

 • בהצטרפותו לשירותי האתר ולמועדון הלקוחות, החבר מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת חברותו במועדון הלקוחות, יישמר במאגרי המידע של חברת עופצ'יק לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו, וכן עידוד נאמנות חברי המועדון, מתן שירותים לחברי המועדון ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.
 • ידוע לחבר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן, החברה תהיה רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע.
 • לרכישות במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעת החברה..
 • במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב בהתאם להוראות כל דין.
 • עופצ'יק תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.
 • בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של עופצ'יק.
 • האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מבעלות החברה.
 • עופצ'יק שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן, וללקוח לא יהיו כל טענות כלפי החברה בגין שינוי כאמור.